Rất nhiều người đều tin vào lời đồn chiếc gương trong đồn điền Myrtles là nơi trú ngụ của những hồn ma. Nhiều người tin vào điều đó vì họ tìm thấy vết như dấu vân tay và hình ảnh. Continue reading