Sơn dương trùng là một trong 7 món ăn độc đáo được Từ Hy Thái Hậu sử dụng trong tiệc xuân Giáp Tuất năm 1874 để chiêu đãi các sứ thần phương tây. Sơn dương có nghĩa là dê núi còn trùng là. Continue reading