Có rất nhiều quan niệm sai lầm về việc lây nhiễm virus HIV như: muỗi có thể truyền bệnh, quan hệ bằng miệng là an tòan…Những quan niệm này rất phổ biến trong cộng đồng do con người còn thiếu. Continue reading